KIRKLARELİ SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Tebliğler

 
Kanun No Kanun Ad
Tebliğler
193 Gelir Vergisi Kanunu
5422 Kurumlar Vergisi Kanunu
3065 Katma Deger Vergisi Kanunu
213 Vergi Usul Kanunu (V.U.K.)
7338 Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu
1319

Emlak Vergisi Kanunu

197 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
3074

Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu

492 Harçlar Kanunu
488 Damga Vergisi Kanunu
6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
6802 Gider Vergileri Kanunu
2464 Belediye Gelirleri Kanunu
4306 İlköğretim Ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık Ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun İle 24.3.1988 Tarihli Ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Ve Bazı Kâğıt Ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun
2978 Vergi İadesi Hakkında Kanun
3568 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik Ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu
3100 Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun
4358 Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Ve Noterlik Kanunu, İcra Ve İflas Kanunu, Tapu Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi Ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, Bankalar Kanunu, Posta Kanunu İle Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
3986 Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası Hakkında Kanun
2982 Konut İnşaatında Ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim Ve Harç İstisna Ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun
3418 Eğitim, Gençlik, Spor Ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası İle 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Yapılması Ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun
1318 Taşıt Alım Vergisi
210 Değerli Kağıtlar Kanunu
4760 Özel Tüketim Vergisi Kanunu
4811 Vergi Barışı Kanunu
4837 Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun

Gelir İdaresi Başlanlığı'ndan