KIRKLARELİ SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Özelgeler

 
Kanun No Kanun Adı
Özelgeler
193 Gelir Vergisi Kanunu
5422 Kurumlar Vergisi Kanunu
3065 Katma Deger Vergisi Kanunu
213 Vergi Usul Kanunu (V.U.K.)
7338 Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu
1319

Emlak Vergisi Kanunu

197 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
3074

Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu

492 Harçlar Kanunu
488 Damga Vergisi Kanunu
6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
6802 Gider Vergileri Kanunu
2464 Belediye Gelirleri Kanunu
4306 İlköğretim Ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık Ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun İle 24.3.1988 Tarihli Ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Ve Bazı Kâğıt Ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun
2978 Vergi İadesi Hakkında Kanun
3568 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik Ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu
3100 Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun
2982 Konut İnşaatında Ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim Ve Harç İstisna Ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun
1318 Taşıt Alım Vergisi
210 Değerli Kağıtlar Kanunu

Kaynak : Gelirler Genel Müdürlüğü Mevzuat Bilgi Bankası

Gelir İdaresi Başlanlığı'ndan