KIRKLARELİ SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLMESİ SÜRESİ UZATIMI (VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/103

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle
Elektronik Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma Süresi ve
Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin
Uzatılmasına İlişkin
Tarih:
20/04/2018
Sayı:
VUK-103 / 2018-7
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/103
Konusu: 2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süresi, Elektronik defter
(e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması
ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi
Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme
süresinin uzatılması.
Tarihi : 20/04/2018
Sayısı : VUK-103 / 2018-7
1. Giriş:
Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, 213 Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci
maddesindeki yetkiye dayanılarak; 2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin
verilme sürelerinin uzatılması, mezkur Kanunun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye
dayanılarak, Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2018 günü
sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi
ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter
Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:
25 Nisan 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme
süreleri 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan
ettikleri vergileri kanuni süresinde (30 Nisan 2018) ödeyecekleri tabiidir.
3. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter
Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:
30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma
ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi
gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 4 Haziran 2018 günü sonuna kadar
uzatılmıştır.
Duyurulur.
Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı